Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen
Enkel de door de partijen ondertekende overeenkomst verbindt Decosa VOF (hierna ‘de dienstverlener’ genaamd) en zijn opdrachtgever. Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend en binden de dienstverlener niet. Een overeenkomst kan bestaan uit een getekende offerte, het bevestigen van een opdracht via e-mail door de opdrachtgever of uit een op maat gemaakt contract voor een welbepaalde opdracht.

De overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtname van de ‘Algemene voorwaarden’ van de dienstverlener, zoals deze op de website zijn gepubliceerd. Een begin van uitvoering van de overeenkomst geldt eveneens als akkoord van de dienstverlener, tenzij dit onder voorbehoud geschiedt.

Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.

Pas na ondertekening van de verkoopovereenkomst en betaling van het overeengekomen voorschot dient de dienstverlener tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar haar eigen website te plaatsen op de opgeleverde website, webshop, applicatie, virtuele tour, fotografie en ontwerpen. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, kan hij deze verwijzing laten verwijderen voor een bedrag van 250 euro  excl. BTW.

Verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever
De opdrachtgever kan de ondertekende overeenkomst niet annuleren, behoudens in de gevallen vermeld in de overeenkomst of mits instemming met de annulering van de dienstverlener bij aangetekend schrijven. In geval van verbreking is de opdrachtgever altijd 50% van de totale waarde van de overeenkomst verschuldigd aan de dienstverlener.


Omschrijving van de dienstverlening en de prijs
De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de offerte, in bijlage aan de overeenkomst of in de overeenkomst zelf. Wanneer er meerwerken noodzakelijk zijn, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden deze steeds uitgevoerd aan 70 euro per uur. De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan. Alle prijzen zijn exclusief 21% B.T.W., tenzij anders vermeld.

 

Uitvoering van de overeenkomst
De dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de dienstverlener worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan de dienstverlener zijn verstrekt, heeft de dienstverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat de dienstverlener zich heeft gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan de dienstverlener de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.


 

Duur en beëindiging website, webshop, applicatie, virtuele tour en hosting
Het ontwerpen van een nieuwe website, webshop, applicatie of virtuele tour door de dienstverlener voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd.

Een overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever voor de hosting van een website, webshop, applicatie of virtuele tour kent een minimale looptijd van 1 jaar, ingaande op datum van registratie van de domeinnaam of het online plaatsen van de applicatie of virtuele tour door dienstverlener. De dienstverlener zal via e-mail deze datum aan de opdrachtgever bevestigen. Zowel de opdrachtgever als de dienstverlener kan het hosting pakket jaarlijks opzeggen mits deze opzeg door de opzeggende partij per aangetekend schrijven gebeurt aan de dienstverlener of aan de opdrachtgever. Dit aangetekend schrijven dient de dienstverlener of de opdrachtgever te bereiken uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag. Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgend jaar. Indien er geen opzeg wordt betekend, wordt het hosting pakket telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.

De dienstverlener heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: • De opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met dienstverlener gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,…


 • De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.


 • Blijkt dat de opdrachtgever discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of pornografische inhoud, op de website, webshop, applicatie of virtuele tour plaatst of wil plaatsen of enig ander door de wet verboden gebruik van de website, webshop, applicatie of virtuele tour maakt. In dit geval is de dienstverlener gerechtigd de website, webshop, applicatie of virtuele tour onmiddellijk offline te plaatsten dit zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties.


Duur en beëindiging wvlo.be overeenkomsten
  Alle wvlo.be overeenkomsten hebben een loopduur van 12 maanden, worden niet automatisch verlengd en worden per jaar vooruit gefactureerd, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen.
   

  Voorwaarden specifiek voor wvlo.be | West-Vlaanderen Onderneemt

  Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van wvlo.be en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “gebruiker” genoemd).

  Door wvlo.be te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet. De dienstverlener behoudt zich het recht om deze AGV ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar de dienstverlener verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u wvlo.be gebruikte.

  De dienstverlener neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van wvlo.be te waarborgen. De dienstverlener kan echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik van wvlo.be is altijd op eigen risico van de gebruiker. De dienstverlener is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op wvlo.be. De dienstverlener behoudt zich het recht om de toegang tot wvlo.be te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

  De dienstverlener bepaalt grotendeels de inhoud van wvlo.be en draagt grote zorg voor de informatie erop. De dienstverlener neemt alle mogelijke maatregelen om wvlo.be zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. De dienstverlener behoudt zich het recht om wvlo.be en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid. De dienstverlener kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op wvlo.be. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker of opdrachtgever zou kunnen lijden als gevolg van de op wvlo.be verstrekte informatie. Als bepaalde inhoud van wvlo.be in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per email op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

  Elke download vanaf wvlo.be is altijd op eigen risico van de gebruiker. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

  De opdrachtgever verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via elk van zijn publicaties op wvlo.be. Hij zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op wvlo.be wordt gepubliceerd. Wvlo.be kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een opdrachtgever wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

  Door het publiceren op wvlo.be verleent de opdrachtgever gratis en op niet-exclusieve basis aan de dienstverlener het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

  Wvlo.be kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen de dienstverlener en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. De dienstverlener heeft geen controle over externe websites. De dienstverlener is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij wvlo.be. De dienstverlener kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

  De structurering van wvlo.be, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit wvlo.be is samengesteld of die toegankelijk zijn via wvlo.be, zijn eigendom van de dienstverlener en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door wvlo.be, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienstverlener, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op wvlo.be zijn aangeduid. De gebruiker van wvlo.be krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van wvlo.be en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te communiceren aan het publiek. Het is de gebruiker verboden om op wvlo.be gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van wvlo.be zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

  De dienstverlener verzekert de gebruikers en opdrachtgever ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren. De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van wvlo.be worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door de opdrachtgever of dienstverlener. De opdrachtgever en dienstverlener verbinden zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op eenvoudig verzoek.

  De dienstverlener behoudt zich het recht voor om wvlo.be en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. In het geval van een inbreuk op de AGV door de gebruiker of opdrachtgever, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de gebruiker en/of opdrachtgever de toegang tot wvlo.be en de bijhorende diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van de dienstverlener niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.  Leveringstermijnen
  De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.


  Eigendomsoverdracht
  De dienstverlening blijft eigendom van de dienstverlener tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever.


  Aansprakelijkheid
  De adviezen en tips die de dienstverlener verstrekt aan de opdrachtgever via literatuur, opleidingen, het schrijven van een marketingplan of marketing / sales management zijn strikt adviserend, coachend en richtinggevend. De opdrachtgever behoudt het volle risico voor de uitvoering van deze adviezen. De dienstverlener aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die uit de uitvoering van zijn adviezen of implementatie-acties (uitvoering van) voortvloeit.

  

Indien tijdens de uitvoering van de diensten gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal, werkt de dienstverlener enkel met leveranciers van databanken zoals bv. Shutterstock. De dienstverlener aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien de opdrachtgever dit anders beslist.

  Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van de dienstverlener zouden teweegbrengen, ont­slaan de dienstverlener in elk geval van haar aan­spra­ke­lijk­heid voor het niet, het laattijdig of het ge­brekkig uit­voeren van haar verbin­tenis­sen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.  De dienstverlener zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal de dienstverlener echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties. 

  De dienstverlener neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. De dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers, crackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). De dienstverlener behoudt zich het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop.

  De dienstverlener is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar de dienstverlener weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De dienstverlener kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.  De dienstverlener is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.  De opdrachtgever blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld wer­den.  De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor alle aanspraken van derden.  De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de dienstverlener.

  Voor zover de dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van vijfhonderd (500) euro.
   

  Facturatie
  De facturen van de dienstverlener zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs, alsook de B.T.W., is betaalbaar uiterlijk zeven dagen na factuurdatum, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

  Bij niet-betaling binnen de zeven dagen na factuurdatum wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 25 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard.

  Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van de dienstverlener. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij de dienstverlener schriftelijk aanvaard deze te behandelen. Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.  Geschillenregeling
  De rechtbanken van Brugge zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen de dienstverlener en de opdrachtgever.


  Wijzigingen en publicatiedatum
  De dienstverlener behoud te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 januari 2020.